อาจารย์แพทย์ โสต ศอ นาสิกวิทยา


นพ.ชวน ชีพเจริญรัตน์


พญ.วรนารถ อิ่มเกียรติ


นพ.คงศักดิ์ รุจิเมธาภาส


นพ.ศิริพงษ์ แซ่ลี้


พญ.ริสา โอโกโนกิ


นพ.กฤติพงศ์ ปรฤทธิ์


พญ.จรีมาศ วิลากลาง