อาจารย์แพทย์ อายุรศาสตร์


นพ.สำเริง สีแก้ว


นพ.วิทยา พงศ์สุรเชษฐ์


พญ.เกษมศรี วงศ์เทพเตียน


นพ.สวัสดิ์ เพ็ชรรัตน์


นพ.วิชช ธรรมปัญญา


พญ.ชัญญา ต่ายใหญ่เที่ยง


พญ.นลวันท์ เชื้อเมืองพาน


พญ.ศศิวมล ใจเอื้อ


นพ.วัฒนา วงศ์เทพเตียน


พญ.วรรัตน์ อิ่มสงวน


พญ.สุวิมล คูห์สุวรรณ


นพ.ปัญจพล กอบพึ่งตน


นพ.นพดล พุฒิพิทยาธร


นพ.เอกพงศ์ ธราวิจิตรกุล


นพ.ฐานุตร์ ถมังรักษ์สัตว์


พญ.วิภาวี เอกวัฒนกุล


นพ.พิษณุ บุญประเสริฐ


พญ.กิเริ่น โซนี่


นพ.ณัฐดนัย เกียรติจิรภัทร์