อาจารย์แพทย์ อายุรศาสตร์


นพ.วัฒนา วงศ์เทพเตียน


พญ.เกษมศรี วงศ์เทพเตียน


นพ.สวัสดิ์ เพ็ชรรัตน์


นพ.วิชช ธรรมปัญญา


พญ.ชัญญา ต่ายใหญ่เที่ยง


พญ.นลวันท์ เชื้อเมืองพาน


พญ.ศศิวิมล ใจเอื้อ


พญ.วรรัตน อิ่มสงวน


พญ.ปิยาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่น


พญ.สุวิมล คูห์สุวรรณ


นพ.ปัญจพล กอบพึ่งตน


นพ.นพดล พุฒิพิทยาธร


นพ.พนมกร หล้าคำ


นพ.โชติพงษ์ ศิริพิพัฒนมงคล


นพ.เอกพงศ์ ธราวิจิตรกุล


พญ.วรรณพร โรจนปัญญา


นพ.ฐานุตร์ ถมังรักษ์สัตว์


นพ.พบสุข ตันสุหัช


พญ.ทิพากร พันธ์ประยูร


พญ.ณัฎฐ์ณิชา พงศ์บางลี่


นพ.โอษิษฐ์ บำบัด


พ.ญ.ปริตา บัณฑิตบุญดี


นพ.ธนาภัทร กิตติปัญญาวรคุณ


พญ.กิตติยา มณีเชษฐา


นพ.วัชระ รัตนชัยสิทธิ์


นพ.ปิยะพงษ์ กัญญา


พญ.ภฤศภัค พยุง


นพ.ศิลป์ สัจจะวัฒนวิมล


พญ.อรุณรัตน์ อุตตรอัตถากร


พญ.ณัฐฑิณีย์ อินทร์วร


พญ.กรรณิการ์ รัตนจีนะ