อาจารย์แพทย์ ศัลยศาสตร์


นพ.อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์


นพ.สุทัศน์ ก้อยชูสกุล


นพ.สุรพล อริยานุกิจจา


พญ.อารดา สุทธิวงษ์สิงห์


นพ.อุปพันธ์ จันทพิมพะ


นพ.วุฒิพงษ์ เชื้อนันตา


นพ.เสกสรรค์ จันทรพิทักษ์


นพ.กฤษณะ พรหมวัชรานนท์


นพ.พรชัย อรุณอาศิรกุล


นพ.ศุภโชค มาศปกรณ์


นพ.วัชระ กิตติเจริญวงศ์


นพ.สาธิต ลักษณ์ไกรศร


นพ.จักรกริช ดิษธรรม


นพ.ชอน บุญประเสริฐ


นพ.ชนาวิทย์ สิทธิสมบัติ


พญ.นับดาว ชาติรังสรรค์


พญ.ขวัญใจ ทศศิริ