อาจารย์แพทย์ ศัลยศาสตร์


นพ.อุปพันธ์ จันทพิมพะ


พญ.อารดา สุทธิวงษ์สิงห์


นพ.วุฒิพงษ์ เชื้อนันตา


นพ.เสกสรรค์ จันทรพิทักษ์


นพ.กฤษณะ พรหมวัชรานนท์


นพ.ชัยพร สมบูรณ์ธนกิจ


นพ.วตชานนท์ จิระมณี


นพ.พิชัย พงศ์มั่นจิต


นายพรชัย อรุณอาศิรกุล


นพ.ศุภโชค มาศปกรณ์


นพ.วัชระ กิตติเจริญวงศ์


นพ.สาธิต ลักษณ์ไกรศร


นพ.ชนาวิทย์ สิทธิสมบัติ


พญ.ปทุมทิพย์ ชลที


นพ.นพพล กฤตสัมพันธ์


นพ.ประวิทย์ แสงวันลอย


นพ.เอกภพ กิตติวรากุล


นายเอกพจน์ ลี้วัฒนากุล


นพ.เมธัส เกตุวงศ์


นพ.สุกิตติ์ ดอยแก่น


พญ.รุ่งอรุณ นภาอำไพพร


พญ.ขวัญนรา เกตุวงศ์


พญ.นับดาว จงไพโรจน์โฆษิต


พญ.จิรกานต์ เจริญวิชา


นพ.วงศ์ศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร


พญ.จินตสุภางค์ หวังทรัพย์ทวี