อาจารย์แพทย์ ศัลยศาสตร์


นพ.อุปพันธ์ จันทพิมพะ


พญ.อารดา สุทธิวงษ์สิงห์


นพ.วุฒิพงษ์ เชื้อนันตา


นพ.เสกสรรค์ จันทรพิทักษ์


นพ.กฤษณะ พรหมวัชรานนท์


นพ.ชัยพร สมบูรณ์ธนกิจ


นพ.วตชานนท์ จิระมณี


นายพรชัย อรุณอาศิรกุล


นพ.ศุภโชค มาศปกรณ์


นพ.วัชระ กิตติเจริญวงศ์


นพ.สาธิต ลักษณ์ไกรศร


นพ.ชนาวิทย์ สิทธิสมบัติ


นพ.นพพล กฤตสัมพันธ์


นพ.ประวิทย์ แสงวันลอย


นพ.เอกภพ กิตติวรากุล


นพ.สุกิตติ์ ดอยแก่น


พญ.รุ่งอรุณ นภาอำไพพร


พญ.นับดาว จงไพโรจน์โฆษิต


นพ.วงศ์ศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร


พญ.จินตสุภางค์ หวังทรัพย์ทวี