อาจารย์แพทย์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์


นพ.นัฐวุฒิ วิวรรธนวรางค์


นพ.นที ธนทรัพย์สิน


นพ.ธีรากร วงศ์วิเศษ


นพ.ประกัน สุขวงษ์


นพ.ศิริ เตชะธีราวัฒน์


นพ.บวร อินทยศ


นพ.เปรมชัย ติรางกูร


นพ.อมรศักดิ์ รูปสูง


นพ.วรุณ วุทธีรพล