วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ เวลา9.30น. ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลศาสตร์ยูโรวิทยา จากสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม 9A อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึ

2020-02-13 | 510 view(s)