วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ เวลา 9.00 น. ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ต้อนรับการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว WFME FAMMED ณ ห้องประชุม 9A ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

2020-02-21 | 631 view(s)