วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00น. ผศ.(พิเศษ)นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผอ.ศูนย์แพทยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที่3/2563 ผ่านระบบ zoom meeting ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์แพทยฯ 2

2020-07-10 | 455 view(s)