วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.30น. ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ ปีที่ 1/2563 โดยประชุมทางไกล teleconference ผ่านโปรแกรม zoom meeting ของสถาบันฝึกอบรม ณ ห้องประชุม 1A อาคารศูนย์แพทยฯ

2020-09-24 | 645 view(s)