การรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปี 2557

2013-10-18 | 958 view(s)
สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท มีความประสงค์จะรับสมัครนิสิต/นักศึกษาแพทย์ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 เป็นแพทย์พี่เลี้ยงของศูนย์แพทยสาสตรศึกษาชั้นคลินิก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานในสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ และเวชสาสตร์ฉุกเฉิน ประกาศ การรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำ 2557 1: 2013101818131.pdf