ผลการคัดเลือกแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปี2557 รอบที่2

2014-03-05 | 943 view(s)

ตามที่สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทได้ประกาศรับสมัครนิสิต/นักศึกษาแพทย์ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 เพื่อเป็นแพทย์ พี่เลี้ยงของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 32 แห่ง ปฏิบัติงานในสาขาอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกแพทย์พี่เลี้ยงเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทจึงขอประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ที่เลี้ยงรอบที่2 ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ ผลการคัดเลือกแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปี2557 รอบที่2 1: 2014030508480.pdf