ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อม เจตคติ และพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน One Doctor One District ปีการศึกษา ๒๕๕๘

2014-08-28 | 941 view(s)
ตามประกาศ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การรับนักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมและพัฒนาศักยภาพก่อนการสอบคัดเลือก โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งรับสมัครนักเรียน ณ โรงเรียนที่เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ ๖ ของจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบที่ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติจำนวน ๒๑๙ คน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ เอกสารแนบประกาศ 1: 2014082811050.pdf