ประกาศแก้ไขและเพิ่มเติม รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อม เจตคติ และพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน One Doctor One District ปีการศึกษา ๒๕๕๘

2014-08-28 | 931 view(s)
ตามประกาศ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมและพัฒนาศักยภาพก่อนการสอบคัดเลือก โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอําเภอหนึ่งทุน (ODOD) ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ นั้น ในการนี้ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ขอแก้ไขและเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ เอกสารแนบประกาศ 1: 2014082816331.pdf