เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อม เจตคติ และพัฒนา ศักยภาพ ความเข้มแข็งทางวิชาการโครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน One Doctor One District ปีการศึกษา ๒๕๕๘

2014-09-01 | 947 view(s)
ตามประกาศ ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อร่วมกิจกรรม พัฒนาความพร้อม เจตคติ และพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการ โครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอ หนึ่งทุน (ODOD) ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ บัดนี้การสอบคัดเลือกฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติ จํานวน ๖๐ คน (ประกาศเรียงตามเลขประจําตัวสอบ) ตามรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้ เอกสารแนบประกาศ 1: 2014090114141.pdf