ประกาศ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เรื่อง การรับนักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติ และสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ก่อนการสอบคัดเลือกโควตา ภาคเหนือ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน One Doctor On

2016-07-02 | 964 view(s)
ประกาศ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เรื่อง การรับนักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติ และสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ก่อนการสอบคัดเลือกโควตา ภาคเหนือ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน One Doctor One District (ODOD) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 5 หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว 1: 2016070212565.pdf
4 ปฏิทินODOD 2017 2: 2016070212564.pdf
3 หนังสือรับรอง ผอ.รร. 3: 2016070212563.รร..pdf
2 ใบสมัคร 4: 2016070514583.pdf
1ใบประกาศรับสมัคร 5: 2016070410194.pdf