การอบรม Exploratory Course in Medical Education for “Rookie” Teacher ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2559 ณ GRAND VISTA HOTEL จ.เชียงราย

2016-07-21 | 1231 view(s)
การอบรม Exploratory Course in Medical Education for “Rookie” Teacher ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2559 ณ GRAND VISTA HOTEL จ.เชียงราย หนังสือประชาสัมพันธ์ 1: 2016072514000.pdf
กำหนดการ 2: 2016072111132.pdf
ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม 3: 2016072111133.pdf