รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้โครงการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวประจำปีการศึกษา 2560

2017-01-17 | 1372 view(s)
สามารถดูรายละเอียด ตามลิ้ง www.cpird.in.th