ใบสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติและสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ก่อนการสอบคัดเลือกโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต"หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์"

2018-07-23 | 932 view(s)

ใบสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติและสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ก่อนการสอบคัดเลือกโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต"หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์" ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 36 ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลด 1: 20180723100938.pdf