ประกาศ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เรื่องการรับนักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติและสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต "หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์"

2018-07-23 | 1036 view(s)

ประกาศ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เรื่องการรับนักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติและสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต "หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์" ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต36 ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลด 1: ประกาศรับสมัคร20180723143959.pdf