โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน จำนวน 2 ตำแหน่ง

2020-04-14 | 689 view(s)

ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ๓/๒๕๖๓

เรื่องการรับสมัครเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๒๓ รอบที่๒

ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ๖/๒๕๖๓ เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๒๓ รอบที่ ๒ คณะผู้บริหารสภาวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ได้มีมติในการประชุม ครั้ง ๓/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖๐๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ชั้น ๑ ห้อง ๑๐๒ ให้กำหนดการรับสมัครและการคัดเลือกผู้สมัครเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม รอบที่๒

ดาวน์โหลด 1: 3.prakaasrabsmakhr_62_rbthii_2-220200414083436.pdf