คณะกรรมการ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 

พญ.กรรณิการ์  ไซสวัสดิ์
ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 

 

 นพ.สาธิต ลักษณ์ไกรศร
รองผู้อำนวยการฝ่าย
บริหารงานทั่วไป


นพ.พนมกร หล้าคำ
รองผู้อำนวยการฝ่าย
งานประเมินผล


นพ. วิชช ธรรมปัญญา
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 พญ.ปรวีณ บุญมา
ผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวโสภิตา ขันแก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป


พญ.อารดา สุทธิวงษ์สิงห์
ผู้ช่วยฝ่ายประเมินผล


นางวนัชพร คำอ้าย
หัวหน้าฝ่ายประเมินผล


นพ.นพพล กฤตสัมพันธ์
ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ


นายภาณุวัฒน์ สงวนศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 นพ.สุภชัย บุญยัง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแพทย์


นพ.สรวิชญ์ พงศ์พิทยุตม์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาการศึกษา


นพ.ปิติ เพลินชัยวาณิช
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิจัยและฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

 นพ.เรืองนิพนธ์ พ่อเรือน
ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแพทย์


นางชุติมณฑน์ วรรณศรี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแพทย์


พญ.อารดา สุทธิวงษ์สิงห์
ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาการศึกษา


นายบุญทวี จันเลน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
การศึกษา


พญ.นันทนา ศิริพิพัฒนมงคล
ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา


นางสาวสุนทรีย์ กิตติรัตน์
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา