คณะกรรมการ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

 

ผศ.(พิเศษ)นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ

ผู้อำนวนการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

 

พญ.นลวันท์ เชื้อเมืองพาน

รองผู้อำนวนการฝ่ายบริหารงานทั่วไป