คณะกรรมการ
ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

 

พญ.นลวันท์ เชื้อเมืองพาน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

นพ.วัฒนา วงศ์เทพเตียน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาการศึกษา

 

ผศ.(พิเศษ)นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิจัยและฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

 

นพ.ไกรฤกษ์ ไตรรัตนาภา
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นพ.สุภชัย บุญยัง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแพทย์

 

พญ.กรรณิการ์ ไชสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายงานประเมินผล

 

นพ.ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านสร้างเสริมสุขภาพ

นางสาวโสภิตา ขันแก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก