คณะกรรมการ
ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

 

พญ.นลวันท์ เชื้อเมืองพาน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

นพ.สรวิชญ์ พงศ์พิทยุตม์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาการศึกษา

 

พญ.มารยาท พรหมวัชรานนท์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิจัยและฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

 

นพ.วิชช ธรรมปัญญา
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นพ.สุภชัย บุญยัง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแพทย์

 

พญ.กรรณิการ์ ไชสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายงานประเมินผล

 

 

 

นางสาวโสภิตา ขันแก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก