คณะกรรมการ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

 

พญ.กรรณิการ์  ไซสวัสดิ์

ผู้อำนวนการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

 

นพ.สาธิต ลักษณ์ไกรศร

รองผู้อำนวยการฝ่าย บริหารงานทั่วไป

 

นพ.พนมกร  หล้าคำ

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายงานประเมินผล

นพ. วิชช ธรรมปัญญา

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นพ.สุภชัย บุญยัง

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแพทย์

 

นพ.สรวิชญ์ พงศ์พิทยุตม์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา

 

นพ.ปิติ  เพลินชัยวาณิช

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา