คณะกรรมการ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

 

ผศ.(พิเศษ)นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ

ผู้อำนวนการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

 

นพ.สาธิต ลักษณ์ไกรศร

รองผู้อำนวยการฝ่าย บริหารงานทั่วไป

 

พญ.กรรณิการ์ ไชสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายงานประเมินผล

พญ.กรรณิการ์ ไชสวัสดิ์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายงานประเมินผล

นพ. วิชช ธรรมปัญญา

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นพ.สุภชัย บุญยัง

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแพทย์

 

นพ.สรวิชญ์ พงศ์พิทยุตม์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา

 

พญ.มารยาท พรหมวัชรานนท์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา