ทำเนียบผู้อำนวยการ
ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์


 
 
นายแพทย์ไชยเวช  ธนไพศาล
22 มิถุนายน 2549 - 30 พฤศจิกายน 2555
 
 
 
แพทย์หญิงเยาวลักษณ์  จริยพงศ์ไพบูรณ์
1 ธันวาคม 2555 - 31 พฤษภาคม 2560
 
 
 
ผศ.(พิเศษ)นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ
1 มิถุนายน 2560 - 16 มิถุนายน 2564
 
 
 
พญ.กรรณิการ์  ไซสวัสดิ์
17 มิถุนายน 2564  -   ปัจจุบัน