ธรรมเนียบผู้อำนวยการ
ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์


 
 
นายแพทย์ไชยเวช  ธนไพศาล
22 มิถุนายน 2549 - 30 พฤศจิกายน 2555
 
 
 
แพทย์หญิงเยาวลักษณ์  จริยพงศ์ไพบูรณ์
1 ธันวาคม 2555 - ปัจจุบัน