อาจารย์แพทย์ สูติศาสตร์-นารีเวชวิทยา


นพ.จุลพงศ์ อจลพงศ์


พญ.กรรณิการ์ ไซสวัสดิ์


พญ.กาญจนา ศรีวิชัย


พญ.กุลฑลี บุญประเสริฐ


พญ.เสาวนิตย์ อริยะดิบ


นพ.เอกชัย ลีอังกูรเสถียร


พญ.ปาริฉัตร ไชยสาร