บุคคลากร
ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์


ผู้บริหาร

พญ.กรรณิการ์  ไซสวัสดิ์
ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

 

นางสาวโสภิตา ขันแก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์แพทย์


เจ้าหน้าที่

นายณัฐกุล ไชยอิ่นคำ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

นางสาววิลาลักษณ์ กรอบคำ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

 

นางมัณฑิตา แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

นายบุญทวี จันเลน
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวกัลยาณี คำปา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

นายนครินทร์ ไชยมงคล
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

 

นางเสาวนีย์  ริมใหม่
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวมณีรัตน์ แหลมคม
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

นางกุลฑลี สินประเสริฐ
ตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษา

 

นางวนัชพร คำอ้าย
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

นางเปียทิพย์ ชัยมูล
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

นางชุติมณฑน์ วรรณศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

นายสงกรานต์ ปัญญา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวสุนทรีย์ กิตติรัตน์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวรุ่งนภา อินต๊ะตาน
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวอัจฉรี ขันแก้ว
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

นายพิจักษณ์ มีโภคี
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

 

นายภาณุวัฒน์ สงวนศักดิ์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวผ่องพรรณ ไชยมณี
ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก

 

นายธีรภัทร์ แก้วคำปา
ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก

 

นางสาวปรารถนา ดกเอียร์
ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก

 

นายสมชาย บุญวงศ์
ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก

 

นางสาวรมิดา รอดสุข

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

นางสุภาภรณ์ วงศ์สุวรรณ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

นาย ปราปต์ นเรนทรเสนี
ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก

 

นางสาวเปมิกา อภิธนัง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวทาริกา ทิสา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาววราพร สมสวัสดิ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวกิตติมา กำแพงคำ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวเจนจิรา กันทา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวธัญชนก ปัญญาราช
ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก

 

นางสาววรศิรินทร์ ชุ่มมะโน
ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก