บุคคลากร
ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์


ผู้บริหาร

แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์
ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

 

นายแพทย์สมบูรณ์ศักดิ์ ญาณไพศาล
ที่ปรึกษาด้านบริหารและวิชาการ ศูนย์แพทย์

 

นางสาวโสภิตา ขันแก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์แพทย์


เจ้าหน้าที่

นายณัฐกุล ไชยอิ่นคำ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวดวงจิตร์ ทองนาคะ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

นางสาววิลาลักษณ์ กรอบคำ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

 

นางสาววราภรณ์ จันทร์ฟอง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวมัณฑิตา ดอนชัย
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

นายบุญทวี จันเลน
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวกัลยาณี คำปา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

นายนครินทร์ ไชยมงคล
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

 

นางสาวเสาวนีย์ ทาเขียว
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวมณีรัตน์ แหลมคม
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

นางกุลฑลี สินประเสริฐ
ตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษา

 

นางสาววนัชพร วงค์เวียน
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

นายกฤชรัตน์ เทพจักร
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

นางเปียทิพย์ ชัยมูล
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

นางสาวชุติมณฑน์ เสริมศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

นายสงกรานต์ ปัญญา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

 

นายจิรายุทธ นุ้ยฉิม
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

 

นางสาวสุนทรีย์ กิตติรัตน์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวรุ่งนภา อินต๊ะตาน
ตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษา

 

นางสาวอัจฉรี ขันแก้ว
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

นายพิจักษณ์ มีโภคี
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

 

นายภาณุวัฒน์ สงวนศักดิ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

 

นางสาวผ่องพรรณ ไชยมณี
ตำแหน่ง คนงาน

 

นายประสงค์ วงค์เขียว
ตำแหน่ง คนงาน

 

นายธีรภัทร์ แก้วคำปา
ตำแหน่ง คนงาน

 

นางสาวกุสุมา คำมา
ตำแหน่ง คนงาน

 

นางสาวปรารถนา ดกเอียร์
ตำแหน่ง คนงาน

 

นายสมชาย บุญวงศ์
ตำแหน่ง คนงาน

 

นางสาวรมิดา รอดสุข

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวสุภาภรณ์ ใบพร้าว
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

 

นาย ปราปต์ นเรนทรเสนี
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่

 

นายชัชวาล มณีรัตน์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์