บุคลากร ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 
ผู้บริหาร
 

พญ.กรรณิการ์  ไซสวัสดิ์
ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 

นางสาวโสภิตา ขันแก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 

เจ้าหน้าที่

 

 นายณัฐกุล ไชยอิ่นคำ
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา


นางสาววิลาลักษณ์ กรอบคำ
ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางมัณฑิตา แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา


นายบุญทวี จันเลน
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา

 นางสาวกัลยาณี ไชยนอก
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา


นายนครินทร์ ไชยมงคล
ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป


นางเสาวนีย์ ริมใหม่
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา


นางสาวมณีรัตน์ แหลมคม
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา


นางกุลฑลี สินประเสริฐ
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา


นางวนัชพร คำอ้าย
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา


นางเปียทิพย์ ชัยมูล
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา


นางชุติมณฑน์ วรรณศรี
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา


นายสงกรานต์ ปัญญา
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา


นางสาวสุนทรีย์ กิตติรัตน์
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา


นางสาวรุ่งนภา อินต๊ะตาน
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา


นางสาวอัจฉรี ขันแก้ว
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา


นายพิจักษณ์ มีโภคี
ตำแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ


นายภาณุวัฒน์ สงวนศักดิ์
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา


นายกฤชรัตน์ เทพจักร
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา


นางสาวรมิดา รอดสุข
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา


นางสุภาภรณ์ วงศ์สุวรรณ
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา


นางสาวเปมิกา อภิธนัง
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา


นางสาวทาริกา ทิสา
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา


นางสาววราพร สมสวัสดิ์
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวกิตติมา กำแพงคำ
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา


นางสาวเจนจิรา กันทา
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวแสงระวี ชัยธิ
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวมลฤดี  สันธิ
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา


นางสาวปิยภัทร หุตะโชค
ตำแหน่ง
บรรณารักษ์ชำนาญการ


นางสาวดารุณ เมืองอินทร์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดชำนาญงาน


นายสมชาย บุญวงศ์
ตำแหน่ง
พนักงานประจำตึก


นายปราปต์ นเรนทรเสนี
ตำแหน่ง
พนักงานประจำตึก


นางสาวธัญชนก ปัญญาราช
ตำแหน่ง
พนักงานประจำตึก


นางสาวผ่องพรรณ ไชยมณี
ตำแหน่ง
พนักงานประจำตึก


นางสาวบัวดา ต้นฟู
ตำแหน่ง
พนักงานบริการ


นางสาวปรารถนา อินต๊ะรัตน์
ตำแหน่ง
พนักงานประจำตึก


นายธีรภัทร แก้วคำปา
ตำแหน่ง
พนักงานประจำตึก


นายพลเชษฐ์ เดชสันเทียะ
ตำแหน่ง
พนักงานประจำตึก