คณะผู้บริหาร

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

 

นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

 

แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์
ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

 

นายแพทย์สมบูรณ์ศักดิ์ ญาณไพศาล
ที่ปรึกษาด้านบริหารและวิชาการ ศูนย์แพทย์
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์