คณะผู้บริหาร

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

 

แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

 

 


พญ.เยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิตบุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

 

 

พญ.กรรณิการ์  ไซสวัสดิ์
ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

 นพ.สาธิต ลักษณ์ไกรศร
รองผู้อำนวยการฝ่าย
บริหารงานทั่วไป


นพ.พนมกร หล้าคำ
รองผู้อำนวยการฝ่าย
ฝ่ายงานประเมินผล


นพ. วิชช ธรรมปัญญา
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 นพ.สุภชัย บุญยัง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแพทย์


นพ.สรวิชญ์ พงศ์พิทยุตม์
รองผู้อำนวยการฝ่าย
พัฒนาการศึกษา


นพ.ปิติ เพลินชัยวาณิช
รองผู้อำนวยการฝ่าย
วิจัยและฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา