คณะผู้บริหาร

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

 

นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

 

 


พญ.เยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิตบุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

 

 

ผศ.(พิเศษ)นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ
ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์