ภาพกิจกรรมกิจกรรมสายใยสัมพันธ์สวนดอกสู่เชียงราย ประจำปีการศึกษา 2567

การปฐมนิเทศชี้แจงกฏระเบียบสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4/2567

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน จำนวน 6 ตำแหน่ง

พิธีมอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตแพทยฯ และปัจฉิมนิเทศ CPIRD 2024

กิจกรรม ฝึกทำข้อสอบ Formative OSCE (Communication Skill) สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6

ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ร่วมกับอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฯ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล WFME สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ เครือข่ายที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค่ายหมอน้อยเชียงรายอาสา พัฒนาชนบท ประจำปีการศึกษา 2566

"วันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ "

วันมหิดล ประจำปี 2566

ติดตามการปฏิบัติงานของแพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 1 ณ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 21 (CPIRD2023) Rural Medical Education for sustainable healthcare ณ โรงแรมอัลวาเรซ และโรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์

ตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพแพทย์ใช้ทุน 

การตรวจประเมินคุณภาพองค์กร

ประชาสัมพันธ์การสืบค้นข้อมูลบทความวารสาร

กิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

พิธีไหว้ครูประจำปี 2566

การมอบใบประกาศ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2565

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครทุนแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 สาขา