ภาพกิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.15 น. นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ โรงพยาบาลเชียงรายฯ ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม 9A ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

วัน อังคาร ที่ 5 กรกฏาคม 2565 เวลา เวลา9.30น. พญ.เยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ รองผอ.ฝ่ายผลิตบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมคณะอาจารย์แพทย์ ร่วมต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยม คณะแพทย์ ม.เชียงใหม่ “ โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน ร่วมกับ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13:00 น. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายฯพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีมอบเสื้อกาวน์สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม 9A ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา12.45น. นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผอ.รพ.เชียงรายฯ ร่วม พิธีมอบสัมฤทธิบัตร แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี2564 ณ ห้องประชุม9A อาคารศูนย์แพทยฯ

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบนโยบายพิเศษ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 6 ตำแหน่ง ประจำปีการฝึกอบรม 2566 เปิดรับสมัคร 1 - 17 มี.ค. 65

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบนโยบายพิเศษ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 6 ตำแหน่ง ประจำปีการฝึกอบรม 2566 เปิดรับสมัคร 1 - 17 มี.ค. 65

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00น. พญ.กรรณิการ์ ไซสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยฯ รพ.เชียงรายฯ และตัวแทนเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยฯเข้าร่วมงานวันทันตสาธารณสุข วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันพยาบาลแห่งชาติ พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบ


วัน พฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 เวลา13.00น. นพ.สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ รองผอ.รพ.ฝ่ายการแพทย์ เป็นประธาน ในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม9a อาคารศูนย์แพทยฯ


วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 คุณโสภิตา ขันแก้ว นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.(พิเศษ)นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563
covid 2020

ภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้ผ่านการประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรม Postgraduate Medical Education WFME Global Standards for Quality Improvement หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอ