ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบนโยบายพิเศษ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 6 ตำแหน่ง ประจำปีการฝึกอบรม 2566 เปิดรับสมัคร 1 - 17 มี.ค. 65

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบนโยบายพิเศษ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 6 ตำแหน่ง ประจำปีการฝึกอบรม 2566 เปิดรับสมัคร 1 - 17 มี.ค. 65

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00น. พญ.กรรณิการ์ ไซสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยฯ รพ.เชียงรายฯ และตัวแทนเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยฯเข้าร่วมงานวันทันตสาธารณสุข วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันพยาบาลแห่งชาติ พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบ


วัน พฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 เวลา13.00น. นพ.สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ รองผอ.รพ.ฝ่ายการแพทย์ เป็นประธาน ในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม9a อาคารศูนย์แพทยฯ


วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 คุณโสภิตา ขันแก้ว นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.(พิเศษ)นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563
covid 2020

ภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้ผ่านการประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรม Postgraduate Medical Education WFME Global Standards for Quality Improvement หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอ

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วย นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร โรงพยาบาลเชียงรายฯ หน่วยงานในภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีวางพวง

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 10.00น. ผศ.(พิเศษ)นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผอ.ศูนย์แพทยฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล ณ รพ.ศูนย์การแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.30น. ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ ปีที่ 1/2563 โดยประชุมทางไกล teleconference ผ่านโปรแกรม zoom meeting ของสถาบันฝึกอบรม ณ ห้องประชุม 1A อาคารศูนย์แพทยฯ

วันพุธที่ 16 กันยายน เวลา 9.00 น. นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับรางวัลเลิศรัฐ รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น "นวัตกรรมระบบการบริหารจัด การรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ Ambulance Operation Center ประจำ