นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5

 


 น.ส.ณัฏฐกุล บุญวงค์
590710156


นายภควัฒน์ เกตุวัง
590710221


น.ส.สิริกร เพ่งเวหา
610710243


นายกันตภณ ลาวทอง
620710130


นายชาญชน วัฒนะ
620710140


น.ส.ณัฐริณีย์ กับปุละวัน
620710150


น.ส.ณิชาภา สมหวังประเสริฐ
620710151


นายภูวิศ เดชะบุญ
620710180


น.ส.รุจิรา มะโนเรือง
620710187


นายอธิคม จุทอง
620710198


น.ส.อานันตยา จันปวนหาร
620710203


นายบวรทัต พิศุทธิ์ไพโรจน์
620710208


น.ส.มณฑิตา ใจกว้าง
620710211


น.ส.ญาดา ลีวณิชย์
620710144


นายภูริพล ดีอุด
610710240


น.ส.ฐิติญา คำแดง
620710145


นายธนิสร จันทร์ทัน
620710154


น.ส.บุณณดา ณ ลำปาง
620710158


นายภูชิต ฉินตระกูลประดับ
620710177


นายภูบดินทร์ ชัยชุมภู
620710178


นายอภิรักษ์ ฟักแก้ว
620710216


นายศุภณัฐ วิริยาวุฒิ
620710193


นายวีรภัทร เมืองใจ
620710191


น.ส.แพรวไพลิน ดวงแสงทอง
620710209


นายกิตตินันท์ ทิพย์กมลเสน
600710220


น.ส.สุชาวดี สมนา
610710221


น.ส.อณัศยา กันทะตา
620710197


น.ส.เอมกมล พิมพบุตร
620710205


น.ส.ชนินาถ แพทย์สมาน
620710137


น.ส.ณัฐพร ไทยศิลป์
620710148


น.ส.ธันย์ชนก ประเทือง
620710156


นายอิทธิพร จันทรางกูร
620710204


นายกนกเทพ เทพวงศ์
610710155


นายเมธพนธ์ จินะแปง
610710204


นายพีร์ อิสระธานันท์
620710173


นายต้นทอง ปะนอกดง
620710207


นายวัชรพล จารุวรานนท์
610710212


น.ส.ธัญญารัตน์ สีบุตรา
620710155


นายภูมิพัฒน์ ยศบัวพิศ
620710179


น.ส.รัญญรัตน์ ทะขัติ
620710186


นายชลสิทธิ์ เชื้อหมอ
620710138


น.ส.ณัฐชานันท์ ธนสารตั้งเจริญ
620710146


น.ส.ปนัดดา ทองลอบ
620710160


น.ส.ศิรดา เลี้ยงสมบูรณ์
620710192


นายณัฐนนท์ สวิง
620710147


นายพีรัล ยุวรังสิกุล
620710174


นายวิศรุท วงค์ศรี
620710213