นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

 


 นายสิรวิชญ์ ไชยยา
570710241


นายอภิสิทธิ์ พันธ์เจริญ
600710254


น.ส.กนกรัตน์ มงคล
610710156


นายจารุกันเชียร์ ชัยแดง
610710161


น.ส.ณัชชา ใจสุธำ
610710168


น.ส.ณิชกมล มณีวัฒนเศรษฐ์
610710172


นายภูริพัฒน์ ฉลาด
610710203


น.ส.ลลิดา เตชะกุลวิโรจน์
610710208


น.ส.วรัญญา แสนทรงสิริ
610710210


นายสันติวัฒน์ สุภา
610710218


นายกิตติชนม์ คำมา
600710167


นายกฤติธี สุริยะ
610710159


นายชินดนัย ธรรมขันธา
610710166


น.ส.ธัญภรณ์ ทนันติ
610710180


น.ส.ธิติพร ธิติพรพงศ์
610710181


นายธีรัช ศิริรักษา
610710183


นายปณิธาน อินทะไชย
610710192


นายปลื้มปิติ ณ ลำปาง
610710194


นายวิมุตติสุข ประคัลภากร
610710213


นายสัชญา รัตนชูวงศ์
610710217


น.ส.ชัญญานุช ทองสุข
610710232


นายสุรณัฏฐ์ เขยตุ้ย
600710216


นายศุภากร กีรติยากร นิลสวิท
600710210


น.ส.กนกวรรณ หนุนนาค
610710157


นายเขตต์ หน่อคำ
610710160


นายทรรศน์พล ผมธรรม
610710175


น.ส.ธีรนาฏ แก้วเทพ
610710182


น.ส.เบญญากร ใจหงษ์
610710190


น.ส.พรรษวัน จันทร์เดือน
610710196


น.ส.ภคพร ศิริวรวัจน์ชัย
610710200


นายรัฐ ฤกษ์เกษม
610710207


นายศรัณย์ ไชยาศิรินทร์โรจน์
610710215


นายกมลภพ บุญรักษา
610710158


น.ส.ณัฏฐ์นรี มงคลวุฒิธร
610710170


น.ส.พรรณาภา แก้วสว่าง
610710195


น.ส.พิชญา เรืองจันทร์
610710198


นายยุทธกร วชิรเดชา
610710205


นายสิรวิชญ์ โชติมานนท์
610710219


น.ส.อริสา สุวรรณวรางกูร
610710225


นายเขตแดน ปัญญาเดช
610710229


นายจรัสพงษ์ ฟองคำ
610710230


น.ส.อนันตญา นครังสุ
600710252