วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม เวลา 12.00น. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์พี่เลี้ยง ปี 2563 โดย นพ.กิติรัฐ เนตรแก้ว เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์แพทยฯ 2

2020-07-08 | 732 view(s)