วันพฤหัสบดีที่9 กรกฏาคม 2563 เวลา9.00น. การสอบปฏิบัติเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการสอบ2563 การสอบอัตนัยแบบสั้น (short answer essay) ณ ห้องบรรยายชั้น9

2020-07-10 | 470 view(s)