ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อม เจตคติ และพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน One Doctor One District ปีการศึกษา ๒๕๕๘

2014-09-08 | 933 view(s)
ตามประกาศ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมเจตคติและพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่าง ดียิ่ง และเป็นผู็ที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่นักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย บัดนี้การสอบคัดเลือกฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติ จำนวน ๓๘ คน (ประกาศเรียงตามเลขประจำตัวสอบ) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ เอกสารแนบท้ายประกาศ 1: 2014090810151.pdf