โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปี ๒๕๕๘

2014-10-11 | 916 view(s)
ด้วย สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท มีความประสงค์จะรับสมัครนิสิต/นักศึกษาแพทย์ที่จะสําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นแพทย์พี่เลี้ยงของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานในสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยมีรายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศ Download 1: 2014101109501.pdf