โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปี 2558

2014-11-03 | 928 view(s)
ด้วยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง จะดำเนินการเปิดรับสมัครปละสอบคัดเลือกแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปuการศึกษา 2558 จำนวน 17 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานสาขา อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์-นรีเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ กุมารเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยเปิดรับสมัครรอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 และมีกำหนดการสอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 จนถึงวันที่ 15ธันวาคม 2557 ตามรายละเอียดประกาศรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลดเอกสาร 1: 2014110311110.pdf