ประกาศ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เรื่องการรับนักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติและสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต "หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์"

2018-09-11 | 1473 view(s)

ประกาศ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เรื่องการรับนักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติและสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต "หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์" ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต36 ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลด 1: ประกาศ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์20180911133248.pdf