ประกาศศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อ COVID-19 สำหรับนักศึกษาแพทย์ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์พี่เลี้ยง ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564

2021-06-24 | 671 view(s)
ดาวน์โหลด 1: 20210624212501.pdf