ข่าวประชาสัมพันธ์

วิสัยทัศน์

ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก เป็นสถาบันชั้นนำ ในการผลิตแพทย์

ประวัติ ความเป็นมา

คำสั่ง กระทรวงสาธารณสุข
ที่ 730/2548
เรื่อง จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการผลิตแพทย์ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบทของประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 และกำหนดให้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เป็นสถาบันผลิตแพทย์ ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ในชั้นคลินิกเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการเร่งรัดผลิตแพทย์ ของสถาบันผลิตแพทย์ พ.ศ.2547-2556 ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 โดยจะรับนักศึกษาเข้าเรียนในชั้นคลินิก ชั้นปีละ 30 คน ในปีการศึกษา 2550 ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จึงมีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ขึ้นมา

    วัตถุประสงค์ของโครงการ
  • ✔ เพิ่มการผลิตแพทย์และให้กระจายแพทย์ไปสู่ชนบทมากยิ่งขึ้น
  • ✔ เพิ่มโอกาสแก่นักเรียนในชนบทให้ได้ศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
  • ✔ พัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย
  • ✔ พัฒนาคุณภาพระบบบริการ การแพทย์และสาธารณสุข ของโรงพยาบาลศูนย์และสถาบันสมทบ

การก่อตั้งศูนย์แพทย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
23 มิถุนายน 2548 ปลัด สธ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้แทนแพทยสภา อ.สุวัฒน์ เลิศสุขประเสริฐ ร่วมประชุมที่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เรื่อง " การก่อตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ "
28 มิถุนายน 2548
ปลัด สธ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และ ผอ.พุทธชินราช, ผอ.อุตรดิตถ์, ผอ.เชียงราย, ผอ.แพร่, ผอ.ตาก, ผอ.พิจิตร ร่วมเซ็น ข้อตกลงเรื่อง "ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ ร่วมมือผลิตแพทย์" ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ. รพ.ตากสิน
22 สิงหาคม 2548
กระทรวงสาธารณสุข มีคำสั่งให้ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับนิสิตแพทย์ปี 4 จำนวน 30 คน ในปีการศึกษา 2550
14 กันยายน 2548
ผอ.สมบูรณ์ศักดิ์ ญาณไพศาล มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
22 มิถุนายน 2549
กระทวรงสาธารณสุขมีคำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ บริหารโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์และแต่งตั้ง นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์แพทย์
29 สิงหาคม 2549
มหาวิทยาลัยนเรศวร มีคำสั่งแต่งตั้ง นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

พันธกิจ

ทำเนียบนักศึกษาแพทย์

ทำเนียบนักศึกษาแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก

ดูรายทำเนียบนักศึกษาแพทย์

เว็บไซต์ศูนย์แพทย์