วิสัยทัศน์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จะเป็นสถาบันชั้นนำระดับประเทศในการผลิตแพทย์ชนบท ภายในปี 2563

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพพร้อมคุณธรรม และจริยธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภาและมาตรฐานสากล
2. พัฒนางานวิจัยด้านการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
3. ให้บริการและส่งเสริมสุขภาพที่มีมาตรฐาน
4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

คุณลักษณบัณฑิตแพทย์ที่พึงประสงค์

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
2. มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ เป็นต้นแบบด้านสุขภาพให้กับสังคมและชุมชน
3. มีความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เจตคติ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบ สาธารณสุข
4. สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใฝ่รู้ ศึกษาต่อเนื่อง และแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
5. มีทักษะด้านการทำวิจัย
6. มีภาวะผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่น และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
8. สามารถปรับตัวให้เข้ากับขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์