ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม ค่ายหมอน้อยอาสาพัฒนาชนบท ณ โรงเรียนบ้านเลาลี ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันมหิดล" 24 กันยายน 2559

อบรม Exploratory Course in Medical Education For “Rookie” ระหว่างวันที่ 15 -19 สิงหาคม 2559 ณ GRAND VISTA HOTEL จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมตรวจสุขภาพและให้สุขศึกษา หน่วยปฐมพยาบาล ณ วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย 31 ธค. 2557 - 4 มค. 2558

กิจกรรม การอบรมบทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ระหว่างวันที่13-14 ธันวาคม 2557

กิจกรรมการจัดประชุม การจัดการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน จากสำนักสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เครือข่ายบริการสุขภาพที่4

สอบสัมภาษณ์แพทย์พี่เลี้ยงประจำปีการศึกษา2558

กิจกรรมปิดค่าย เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ประจำปีการศึกษา2558 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

กิจกรรม Big Cleaning Day

พิธีตักบาตรและถวายพระพรเนื่องในมหามงครเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 5 ธันวาคม

กิจกรรม วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันพยาบาลแห่งชาติ ณ พระตำหนักดอยตุง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557

โครงการสายใยสัมพันธ์สวนดอก สู่เชียงราย 10-12 ตุลาคม 2557

กิจกรรม วันมหิดล ประจำปี 2557

กิจกรรมค่ายODOD2014

ภาพกิจกรรมเสริมหลักสูตรครั้งที่ 1/2557

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือรับน้องใหม่

clinical skill

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์สู่การเรียนชั้นคลินิก นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4 ประจำปีการศึกษา2557

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD)2014