ภาพกิจกรรมวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00น. นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการ รพ.เชียงรานประชานุเคราะห์ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม ความรู้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับสมาชิกองค์กรแพทย์ ณ ห้องประชุม9A อาคารศูนย์แพทยฯ

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00น. สอบ MCQ เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ ลำดับชร.1-6 รอบที่ 2 นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ exam ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด อาคารศูนย์แพทยฯ


วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30น. Non-Technical Skill โดย ผศ.นพ.ธัญญา นรเศรษฐ์ธาดา ผ่านระบบ Cisco Meeting ณ ห้องประชุม 9A อาคารศูนย์แพทยฯ

วันจันทร์ที่17สิงหาคม2563 เวลา12.00น. นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผอ.ศูนย์แพทยฯ เป็นประธานการประชุมฝ่ายIT/โสตฯ ศูนย์แพทยฯ ณ ห้องประชุม1A อาคารศูนย์แพทยฯ

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00น. นายแพทย์สำเริง สีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเชียงรายฯ และ อาจารย์แพทย์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 9A ชั้น9 อาคารศูนย์แพทยฯ รพ.เชียงรายฯ

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00น. ผศ.(พิเศษ) นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผอ.ศูนย์แพทยฯ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การซ้อมแผนอัคคีภัย และแผ่นดินไหว ณ ห้องประชุม 9A อาคารศูนย์แพทยฯ

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30 น. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โดย พญ.กรรณิการ์ ไซสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยฯ ฝ่ายประเมินผล จัด workshop perineal repair ณ ห้อง Skill Lab ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยฯ

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00น. ประชุมฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแพทย์ ณ ห้องประชุม 1C อาคารศูนย์แพทยฯ

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00น. ผศ.(พิเศษ) นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผอ.ศูนย์แพทยฯ และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมฝ่ายผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ณ ห้องประชุม 1A อาคารศูนย์แพทยฯ

วันอังคารที่4สิงหาคม2563 เวลา12.00น. นพ.ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ รองผอ.ฝ่ายปฐมภูมิ เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยาย การอบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์พี่เลี้ยง ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคารศูนย์แพทยฯ

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นพ.ไชยเวช ธนไพศาล​ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยผู้บริหาร​และเจ้าหน้าที่​โรงพยาบาล​เชียงราย​ฯ ผู้บริหารและเจ้า​หน้าที่​ศูนย์​แพทย​ฯ​ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน บริเวณชั้น1 อาคาร​ผู้ป่


วันพุธที่ 22 ก.ค.63 เวลา 8.30 น. ผศ.(พิเศษ) นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ร่วมเข้าอบรม เตรียมความพร้อม นศพ.ปี4 ก่อนขึ้นชั้นคลินิค ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยฯ

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ พร้อมผู้บริหาร ร่วมพิธีรับเสื้อกาวน์ สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 คณะแพทยฯ มช. และศูนย์แพทยฯลำปาง ออนไลน์ผ่าน zoom meeting ณ ห้องประชุม 9A อาคารศูนย์แพท


วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฏาคม 2563 เวลา 12.00น. ผศ.(พิเศษ)นพ. จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผอ.ศูนย์แพทยฯและคณะกรรมการศูนย์แพทยฯ ประชุมแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์แพทยฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่2 ณ ห้องประชุม 1A ชั้น 1 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชาน

วันพฤหัสบดีที่9 กรกฏาคม 2563 เวลา9.00น. การสอบปฏิบัติเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการสอบ2563 การสอบอัตนัยแบบสั้น (short answer essay) ณ ห้องบรรยายชั้น9

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00น. ผศ.(พิเศษ)นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผอ.ศูนย์แพทยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที่3/2563 ผ่านระบบ zoom meeting ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์แพทยฯ 2

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น. นพ.สรวิชญ์ พงศ์พิทยุตม์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษาพร้อมอาจารย์แพทย์ ประชุมฝ่ายพัฒนาการศึกษา เตรียมความพร้อมทักษะ ก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4 (Intro Med IV) ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์แพทยฯ๒