ภาพกิจกรรม
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ขออนุมัติให้โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์ เพิ่มจำนวนและเพิ่มศักยภาพการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ จากเดิมปีละ ระดับละ 3 ตำแหน่ง เป็นปีละ ระดับละ 6 ตำแหน่ง โดยจะเริ่มในปีการอบรม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม เวลา 14.00น. ประชุมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ในสถาณการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ผ่าน zoom meeting ณ ห้องประชุมตึกขาว อาคารศูนย์แพทยฯ 2

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม เวลา 09.00 น. นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "ระบบราชการในสาธารณสุข" ในการอบรมข้าราชการใหม่ หลักสูตร "ข้าราชการที่ดี" จังหวัดเชียงรายณ ห้องประชุม 9A ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

ต้อนรับผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุม 9A ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิก


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ 1 เครื่อง ให้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน เวลา 14.00น. นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ นำคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยฯ ประชุมการเรียนการสอนภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ร่วมกับโรงพยาบาลสมทบ ครั้ง1/2563 video conference ผ่าน zoom cloud meetings ณ ห้องประชุม 1A อาคารศูนย์แพทยฯ

เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยฯ ช่วยงานโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เรื่องไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ต้อนรับคณะการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนแพทยศาสตรศึกษาและนิเทศ ติตตาม พัฒนาสร้างเครือข่ายวิชาการทางการกรมการแพทย์ประจำปีงบประมาณ2563อบรมหลักสูตรผู้บริหารรพช. เขตสุขภาพที่1 ประจำปีงบประมาณ2563

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันเพื่อประเมินศักยภาพเป็นสถาบันฝึกอบรมสาขาอายุรศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ เวลา 9.00 น. ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ต้อนรับการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว WFME FAMMED ณ ห้องประชุม 9A ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

วันที่ 17 ก.พ. 2563 เวลา 12.30 น. ภาควิชา สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จัด workshop perineal repair ณ ห้อง Skill Lab ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยฯ

การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ACLS (Renew) วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์แพทยฯ รพ.เชียงรายฯ