ภาพกิจกรรมพญ.กรรณิการ์ ไซสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยฯ ร่วมแสดงความยินดีกับนพ.วิชช ธรรมปัญญา และนางสาววิลาลักษณ์ กรอบคำ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นคนดีศรีโฮงยาไทยประจำปี 2566

ประชุมฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแพทย์ ประจำเดือน มีนาคม

การอมรมการช่วยฟื้นคืนชีพชั้นสูง ACLS Provider Course รุ่นที่ 34

การต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยม จากคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการปรึกษาหารือ เรื่อง การเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6

ปริมาณค่าฝุ่น ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2566

การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา 

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00น. พญ.กรรณิการ์ ไซสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการค่ายหมอน้อยเชียงรายอาสาพัฒนาชนบท ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านผาจี ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

วัน เสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา11.00น. พญ.กรรณิการ์ ไซสวัสดิ์ ผอ.ศูนย์แพทยฯ พร้อมคณะอาจารย์ร่วมออกข้อสอบและพิจารณาข้อสอบ ตามโครงการ “พัฒนาอาจารย์ด้านการวัดประเมิน การออกข้อสอบ สำหรับนักศึกษาแพทย์ปีที่6” ณ โรงแรมไชยนารายณ์ จังหวัดเชียงราย

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00น. พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายฯ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย พญ.กรรณิการ์ ไซสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยฯ คณะกรรมการบริหารศูนย์แพทยฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยฯ  ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและป

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00น. พญ.กรรณิการ์ ไซสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยฯ รพ.เชียงรายฯ และตัวแทนเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยฯเข้าร่วมงานวันทันตสาธารณสุข วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันพยาบาลแห่งชาติ พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบ


EMERGENCY MEDICINE CRH รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 2 ตำแหน่ง ประจำปีการฝึกอบรม 2567 เปิดรับสมัคร 1-31 ตุลาคม 2565

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และผู้บริหารร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเสม พริ้ง พวงแก้ว ชั้น 4 อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.15 น. นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ โรงพยาบาลเชียงรายฯ ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม 9A ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

วัน อังคาร ที่ 5 กรกฏาคม 2565 เวลา เวลา9.30น. พญ.เยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ รองผอ.ฝ่ายผลิตบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมคณะอาจารย์แพทย์ ร่วมต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยม คณะแพทย์ ม.เชียงใหม่ “ โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน ร่วมกับ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13:00 น. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายฯพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีมอบเสื้อกาวน์สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม 9A ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา12.45น. นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผอ.รพ.เชียงรายฯ ร่วม พิธีมอบสัมฤทธิบัตร แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี2564 ณ ห้องประชุม9A อาคารศูนย์แพทยฯ

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบนโยบายพิเศษ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 6 ตำแหน่ง ประจำปีการฝึกอบรม 2566 เปิดรับสมัคร 1 - 17 มี.ค. 65

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบนโยบายพิเศษ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 6 ตำแหน่ง ประจำปีการฝึกอบรม 2566 เปิดรับสมัคร 1 - 17 มี.ค. 65

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00น. พญ.กรรณิการ์ ไซสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยฯ รพ.เชียงรายฯ และตัวแทนเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยฯเข้าร่วมงานวันทันตสาธารณสุข วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันพยาบาลแห่งชาติ พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบ