ภาพกิจกรรมวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 คุณโสภิตา ขันแก้ว นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.(พิเศษ)นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563
covid 2020

ภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้ผ่านการประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรม Postgraduate Medical Education WFME Global Standards for Quality Improvement หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอ

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วย นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร โรงพยาบาลเชียงรายฯ หน่วยงานในภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีวางพวง

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 10.00น. ผศ.(พิเศษ)นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผอ.ศูนย์แพทยฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล ณ รพ.ศูนย์การแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.30น. ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ ปีที่ 1/2563 โดยประชุมทางไกล teleconference ผ่านโปรแกรม zoom meeting ของสถาบันฝึกอบรม ณ ห้องประชุม 1A อาคารศูนย์แพทยฯ

วันพุธที่ 16 กันยายน เวลา 9.00 น. นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับรางวัลเลิศรัฐ รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น "นวัตกรรมระบบการบริหารจัด การรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ Ambulance Operation Center ประจำ

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น. นพ.สรวิชญ์ พงศ์พิทยุตม์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา และนพ. วิชช ธรรมปัญญา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วม ประชุมฝ่ายพัฒนาการศึกษา เพื่อแจ้งแนวทางปฏิบัติการเข้าใช้ข้อมูลเวชระเบียนของผู้ป่ว


วันพุธที่ 9 กันยายน เวลา 14.30 น. นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ พร้อมทีมผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษานานาชาติ AMEE 2020 ออนไลน์ผ่าน Virtway Events ณ ห้องประชุม 1C อาคารศูนย์แพทยฯ ความคิดเห็น เขียนความคิดเห็

วันพฤหัสบดีที่3 กันยายน 2563 เวลา8.00น. พญ.กรรณิการ์ ไซสวัสดิ์ รองผอ.ศูนย์แพทยฯ ฝ่ายประเมินผล เป็นอาจารย์ควบคุมการสอบ MCQ เวชปฏิบัติสูติศาสตร์ (รอบที่3) นศพ.ชั้นปีที่6 ปีการศึกษา2563 ผ่านระบบออนไลน์ EXAM.CMU ร่วมกับคณะแพทย์มช.และศูนย์แพทยฯลำปาง ณ ห้องคอมพ

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 12.00น. นพ.สุภชัย บุญยัง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแพทย์ เป็นประธานการประชุมฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแพทย์ ณ ห้องประชุม 9A ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทย์ฯ รพ.เชียงรายฯ

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00น. ผศ.(พิเศษ)นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผอ.ศูนย์แพทยฯ ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์แพทยฯ 2

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 8.45น. ผศ.(พิเศษ)นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผอ.ศูนย์แพทยฯ เข้าร่วมโครงการ Basic Life Support สำหรับ Middle Manager รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์แพทยฯ 2

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00น. ผศ.(พิเศษ)นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ประชุมฝ่ายพัฒนาการศึกษา เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพ (Soft Sciences) ณ ห้องประชุม1A อาคารศูนย์แพทยฯ

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 9.40น. พญ.เยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิตบุคลากรทางการแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ Basic Life Support สำหรับ Middle Manager รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์แพทยฯ 2

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 8.45น. นพ.สำเริง สีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Exploratory Course in Medical Education for “Rookies” Teacher ณ ห้องประชุม9A อาคารศูนย์แพทยฯ