ภาพกิจกรรมการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา การเรียน การสอน การฝึกผู้ป่วยจำลองเสมือนผู้ป่วยจริง

ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก (สายใยสัมพันธ์สวนดอกสู่เชียงราย)

ปฐมนิเทศชี้แจงกฏระเบียบสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่5

คณะตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

พิธีมอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตแพทย์เชียงราย รุ่นที่ 14

พญ.กรรณิการ์ ไซสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยฯ ร่วมแสดงความยินดีกับนพ.วิชช ธรรมปัญญา และนางสาววิลาลักษณ์ กรอบคำ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นคนดีศรีโฮงยาไทยประจำปี 2566

ประชุมฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแพทย์ ประจำเดือน มีนาคม

การอมรมการช่วยฟื้นคืนชีพชั้นสูง ACLS Provider Course รุ่นที่ 34

การต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยม จากคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการปรึกษาหารือ เรื่อง การเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6

ปริมาณค่าฝุ่น ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2566

การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา 

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00น. พญ.กรรณิการ์ ไซสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการค่ายหมอน้อยเชียงรายอาสาพัฒนาชนบท ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านผาจี ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

วัน เสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา11.00น. พญ.กรรณิการ์ ไซสวัสดิ์ ผอ.ศูนย์แพทยฯ พร้อมคณะอาจารย์ร่วมออกข้อสอบและพิจารณาข้อสอบ ตามโครงการ “พัฒนาอาจารย์ด้านการวัดประเมิน การออกข้อสอบ สำหรับนักศึกษาแพทย์ปีที่6” ณ โรงแรมไชยนารายณ์ จังหวัดเชียงราย

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00น. พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายฯ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย พญ.กรรณิการ์ ไซสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยฯ คณะกรรมการบริหารศูนย์แพทยฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยฯ  ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและป

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00น. พญ.กรรณิการ์ ไซสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยฯ รพ.เชียงรายฯ และตัวแทนเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยฯเข้าร่วมงานวันทันตสาธารณสุข วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันพยาบาลแห่งชาติ พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบ


EMERGENCY MEDICINE CRH รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 2 ตำแหน่ง ประจำปีการฝึกอบรม 2567 เปิดรับสมัคร 1-31 ตุลาคม 2565

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และผู้บริหารร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเสม พริ้ง พวงแก้ว ชั้น 4 อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์