ภาพกิจกรรมต้อนรับผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุม 9A ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิก


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ 1 เครื่อง ให้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน เวลา 14.00น. นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ นำคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยฯ ประชุมการเรียนการสอนภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ร่วมกับโรงพยาบาลสมทบ ครั้ง1/2563 video conference ผ่าน zoom cloud meetings ณ ห้องประชุม 1A อาคารศูนย์แพทยฯ

เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยฯ ช่วยงานโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เรื่องไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ต้อนรับคณะการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนแพทยศาสตรศึกษาและนิเทศ ติตตาม พัฒนาสร้างเครือข่ายวิชาการทางการกรมการแพทย์ประจำปีงบประมาณ2563อบรมหลักสูตรผู้บริหารรพช. เขตสุขภาพที่1 ประจำปีงบประมาณ2563

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันเพื่อประเมินศักยภาพเป็นสถาบันฝึกอบรมสาขาอายุรศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ เวลา 9.00 น. ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ต้อนรับการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว WFME FAMMED ณ ห้องประชุม 9A ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

วันที่ 17 ก.พ. 2563 เวลา 12.30 น. ภาควิชา สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จัด workshop perineal repair ณ ห้อง Skill Lab ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยฯ

การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ACLS (Renew) วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์แพทยฯ รพ.เชียงรายฯ

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ เวลา9.30น. ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลศาสตร์ยูโรวิทยา จากสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม 9A อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึ

วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา8.00 คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเชียงรายฯ และศูนย์แพทยฯ รพ.เชียงรายฯร่วมทำพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 84 รูป เนื่องในโอกาสวันครบรอบการสถาปนา 83 ปี โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

วันพุธที่ 12 ก.พ. 63 เวลา 09.00 น. simulation สำหรับแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดย นพ.สุวสันต์ บุญยะรัตน์ ณ ห้อง skill lab ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยฯ

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม เวลา 9.00น. ประชุมการพัฒนาเครือข่ายวิชาการด้านเวชศาสตร์ครอบครัว (ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์แพทย์ และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว) โดย Mrs.Hikari Morikawa ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์แพทยฯ 2