ภาพกิจกรรมวันพุธที่ 22 ก.ค.63 เวลา 8.30 น. ผศ.(พิเศษ) นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ร่วมเข้าอบรม เตรียมความพร้อม นศพ.ปี4 ก่อนขึ้นชั้นคลินิค ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยฯ

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ พร้อมผู้บริหาร ร่วมพิธีรับเสื้อกาวน์ สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 คณะแพทยฯ มช. และศูนย์แพทยฯลำปาง ออนไลน์ผ่าน zoom meeting ณ ห้องประชุม 9A อาคารศูนย์แพท


วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฏาคม 2563 เวลา 12.00น. ผศ.(พิเศษ)นพ. จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผอ.ศูนย์แพทยฯและคณะกรรมการศูนย์แพทยฯ ประชุมแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์แพทยฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่2 ณ ห้องประชุม 1A ชั้น 1 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชาน

วันพฤหัสบดีที่9 กรกฏาคม 2563 เวลา9.00น. การสอบปฏิบัติเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการสอบ2563 การสอบอัตนัยแบบสั้น (short answer essay) ณ ห้องบรรยายชั้น9

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00น. ผศ.(พิเศษ)นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผอ.ศูนย์แพทยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที่3/2563 ผ่านระบบ zoom meeting ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์แพทยฯ 2

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น. นพ.สรวิชญ์ พงศ์พิทยุตม์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษาพร้อมอาจารย์แพทย์ ประชุมฝ่ายพัฒนาการศึกษา เตรียมความพร้อมทักษะ ก่อนขึ้นชั้นคลินิก นศพ.ปี4 (Intro Med IV) ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์แพทยฯ๒

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม เวลา 12.00น. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์พี่เลี้ยง ปี 2563 โดย นพ.กิติรัฐ เนตรแก้ว เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์แพทยฯ 2

วันพฤหัสบดีที่2กรกฏาคม2563 เวลา9.00น. นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการรพ.เชียงรายฯ พร้อมคณะผู้บริหารรพ. และคณะผู้บริหารศูนย์แพทยฯ เข้าต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล WFME (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ณ ห้องประชุม9A อาคา

ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดเรื่อง ฐานข้อมูล UpToDate ได้เพิ่มบริการในส่วนการเข้าถึงข้อมูลที่อัพเดทช่วงสถานการณ์ Covid – 19

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 น. การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ACLS:Advance Cardiovascular Life Support วันที่2 ให้แก่ แพทย์ใช้ทุนประจำปี 2563 ณ ห้องบรรยายชั้น2 อาคารศูนย์แพทยฯ

วันพฤหัสบดีที่​ 25​ มิถุนายน​ เวลา​ 13.30​ น.​ การสอบ​ summative​ (MCQ) แพทย์ประจำบ้าน​ สาขาเวชศาสตร์​ฉุกเฉิน​ คุมสอบโดย​ นพ.ธิติกรณ์​ เชื้อเมืองพาน​ ณ​ ห้องคอมพิวเตอร์​ ห้องสมุด​ อาคารศูนย์แพทยฯ

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 ศูนย์แพทยฯซ้อมแผน RRT ณ ห้อง 9A ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยฯ รพ.เชียงรายฯ

วันพุธที่ 17 มิถุนายน เวลา 11.00น. ผศ.(พิเศษ)นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผอ.ศูนย์แพทยฯ สำรวจความพร้อม เตรียมเปิดบริการศูนย์ออกกำลังกาย ลายกีฬา 77 ปี อนุสรณ์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

วันพุธที่ 17 มิถุนายน เวลา 10.30น. ผศ.(พิเศษ)นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผอ.ศูนย์แพทยฯ สำรวจพื้นที่เพื่อปรับปรุงห้องเรียนภาควิชาจิตเวช ณ ห้องเขียวมะกอกแผนกจิตเวช โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

วันพุธที่17 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30น. การสอบข้อเขียน ผู้ช่วยนักวิจัย ณ ห้องประชุม9a อาคารศูนย์แพทยฯ

วันพุธที่ 17 มิถุนายน เวลา 9.30น. ผศ.(พิเศษ)นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผอ.ศูนย์แพทยฯ ตรวจรับงานจ้างเหมาซ่อมแซมกระเบื้องห้องเรียน 2CD ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน เวลา 9.30น. จัดสอบ OSCE แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมชั้น 2 และชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยฯ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น.ผศ.(พิเศษ)นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผอ.ศูนย์แพทยฯประชุมการบริหารจัดการโครงการ / วิธีและขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบของการเงินณ ห้องประชุม 1A ชั้น 1 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา8.30น.พญ.กรรณิการ์ ไซสวัสดิ์ รองผอ.ศูนย์แพทยฯฝ่ายประเมินผล เป็นผู้ควบคุมการสอบ MEQ MCQ เวชปฏิบัติสูติศาสตร์ (รอบที่1) ของนศพ. ชั้นปีที่6 ปีการศึกษา 2563 แบบonline ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์ มช. ศูนย์แพทยฯลำปาง ณ ห้องคอมฯ อาค