อาจารย์แพทย์ รังสีวิทยา


พญ.สุธีรา กังวานใจ


พญ.อุมา โชติชะวงศ์


นพ.ชัยณิวัฒน์ สุวรรณอาสน์


นพ.วุฒิไกร ปันนวล


พญ.เกตุวดี วันไชยธนวงศ์


นพ.ภาณุพงศ์ ราชอุปนันท์


พญ.เกตุวดี วันไชยธนวงศ์