อาจารย์แพทย์ เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน


นพ.ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ


พญ.ดารณี อินทรลาวัลย์


พญ.ปาริชาติ คำลือ


นพ.กิตติภณ คูสุวรรณ


พญ.วัชรินทร์ รัตนเกษตรสิน


นพ.เรืองนิพนธ์ พ่อเรือน


นพ.ไพบูลย์ เซี่ยงฉิน


พญ.วิชญา วนิชกุลวิริยะ


พญ.รัตนวรรณ มาธนะสารวุฒิ


พญ.วันทกานต์ ซาวคำเขต์


นพ.ชอน บุญประเสริฐ


พญ.ภวิกา ทั้งสุข