อาจารย์แพทย์ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน


นพ.เกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม


นพ.ยุทธนา โค้วจิริยะพันธุ์


นพ.พงศธร ทุนอินทร์


นพ.สุวสันต์ บุญยะรัตน์


พญ.พรธีรา พรหมยวง


พญ.ณัชชา หาญสิทธิเวชกุล


นพ.ธิติกรณ์ เชื้อเมืองพาน